O škole

Naše škola jako samostatná organizace byla založena 1. září 1992 s názvem Pomocná škola, Plzeň, Skupova 15. Od 1.1.2006 byla v souladu s novým školským zákonem přejmenována na Základní školu speciální, Plzeň, Skupova 15. Hlavní budova sídlí na Borech ve Skupově 15. Máme tři elokovaná pracoviště: na Lochotíně v Tachovské ulici a Rabštejnské ulici v DOZP „Nováček“ a v Doubravce v Zábělské ulici v DOZP „Jitřenka“.

Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Povinné školní docházce může po doporučení speciálně pedagogického centra předcházet přípravný stupeň základní školy speciální (1 – 3 roky dle věku a schopností žáka).

Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu „Takový je můj svět“ Základní školy speciální, Plzeň, Skupova 15 zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální č.j. 394/2010.

 • Poskytujeme základy vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým, hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením.
 • Zajišťujeme reedukaci žáků s vadami řeči, zraku a specifickými poruchami chování.
 • Zajišťujeme výuku v domácím prostředí u žáků, kteří ze zdravotních důvodů nemohou každodenně docházet do školy.
 • Poskytujeme rehabilitační péči žákům se zdravotním oslabením a poruchou mobility.
 • Výchovou a vzděláním směřujeme k dosažení maximálně možné socializaci jedince.
 • Vzhledem k předpokládané profesní orientaci se zaměřujeme na vytvoření pracovních návyků, morálky, manuální zručnosti a kladného vztahu k práci.
 • Při výuce upřednostňujeme rozvoj komunikačních schopností před encyklopedickými znalostmi.
 • Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu.
 • Poskytujeme mimoškolní vyžití žáků ve volnočasových aktivitách (tradiční akce, aktivity při schůzkách Klubu rodičů) a činnosti zaměřené na spolupráci rodiny a školy jako součást programu primární prevence sociálně patologických jevů.
 • Poskytujeme poradenské služby (výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů).
 • Spolupracujeme s místními organizacemi, orgány státní správy, s poradenskými pracovišti (SPC) a odbornými lékaři.