Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči probíhá neformálním způsobem při každodenním styku. Rodiče se s důvěrou obracejí
na pedagogy, výchovnou poradkyni i vedení školy se svými problémy, včetně osobních těžkostí.

Rodičům škola pomáhá při vyhledávání pracovních příležitostí pro jejich děti v chráněných dílnách, či při výběru návazných forem vzdělávání. Rodiče se zúčastňují akcí pořádaných školou (výlety, exkurze, besedy, besídky apod.).

V případě zájmu a pokud je to ve prospěch dítěte se mají možnost rodiče účastnit vyučování, což někteří využívají. Řada z nich škole nezištně pomáhá. Většina žáků i rodičů se do školy vrací i po jejím ukončení. Každoročně pořádáme povánoční setkání absolventů školy a jejich rodičů. Získáváme tak informace o dalším životě absolventů a zkušenosti od jejich rodičů.

Rodič je pro nás nejdůležitějším partnerem, protože je to právě on, kdo své dítě nejlépe zná a může nám předat cenné informace. Proto si vážíme dosavadní dobré spolupráce, která přináší prospěch především dítěti.

Ve škole pracuje Rada školy a již několik let funguje Klub rodičů. Zde se rodiče dozvídají o možnostech volnočasových aktivit, sociálního zabezpečení zdravotně postižených, besedují s odborníky z oborů sociální péče, zdravotnictví, alternativní medicíny, účastní se exkurzí, výletů, country bálů i plesů a sdělují si navzájem zkušenosti, které za léta péče o své děti získali.

Při konání schůzek Klubu rodičů zajišťujeme současně pracovní program pro žáky.

V rámci projektu „Zůstaňte ve spojení se světem“ operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu v České republice ve spolupráci s Diakonií Českobratrské církve evangelické – středisko v Plzni
a firmy A TREND, s.r.o. se rodiče našich žáků i absolventů naší školy účastnili podle zájmu kurzů pořádaných
pro osoby pečující o osobu blízkou a závislého člena rodiny.

Vidíme, že je ze strany společnosti zanedbávána informovanost rodičů čerstvě narozených postižených dětí
a chtěli bychom i těmto rodičům podat do budoucna pomocnou ruku. Postupně navazujeme spolupráci s již fungujícími kluby rodičů postižených dětí.