Psychosociální klima školy

Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet přátelské ovzduší poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci. Žáci oslovují pedagogy i ostatní pracovníky školy křestními jmény a tykají jim, což je ustanoveno i ve školním řádu. Mají možnost používat i běžné oslovení – paní učitelko, teto, teto + jméno.

Režim školy je přizpůsoben psychice mentálně postižených dětí. Činnost není narušována zvoněním, výuka probíhá v blocích, v nichž jsou posilovány mezipředmětové vztahy. Jednotlivé činnosti se střídají s relaxačními chvilkami. Preferujeme prožitkové učení, neboť je prokázáno, že člověk si zapamatovává 80% toho, co přímo zažije nebo dělá. U mentálně postižených dětí to platí dvojnásob.

Naším stálým cílem je připravovat žáky k potřebné orientaci v životě, správnému postoji k životu, zdravému životnímu stylu, zdravým mezilidským vztahům a k jejich uplatnění ve společnosti. Žáci se učí vztahům mezi sebou. Při výuce i mimo ni se pedagogové snaží předcházet agresivitě a šikanování, vedou děti ke kamarádství, přátelství, vzájemné pomoci. Vštěpují jim správné hygienické, stravovací a společenské zásady a návyky během pobytu ve škole i mimo ni.